1. Organizator i przedmiot Konkursu.

1.1. Organizatorem konkursu „VASCO INTEGRACJA” zwanego dalej „KONKURSEM” jest firma VASCO Group Sp. z o.o.
z siedzibą w Legnicy, będąca dystrybutorem marki VASCO w Polsce. Spółka VASCO Group Sp. z o.o.  jest częścią firmy VASCO Group bvba z siedzibą w Belgii (Dilsen), będącej producentem grzejników VASCO oraz właścicielem marki.

1.2. Konkurs w 12 edycji przeprowadzany jest w czterech kategoriach:

 1. a) Kategoria 1, w której przedmiotem Konkursu są zrealizowane projekty architektury wnętrz o jednoznacznie określonym autorstwie, nazywana „PROJEKT ZREALIZOWANY”.
 2. b) Kategoria 2, w której przedmiotem Konkursu są projekty koncepcyjne zaprezentowane w formie wizualizacji w zakresie architektury wnętrz nazywana „PROJEKT KONCEPCYJNY”.
 3. c) Kategoria 3, w której przedmiotem Konkursu są projekty koncepcyjne zaprezentowane w formie wizualizacji w zakresie architektury wnętrz przygotowane przez studentów wyższych uczelni nazywana „PROJEKT STUDENCKI”.
 4. d) Kategoria 4, w której przedmiotem Konkursu są projekty koncepcyjne zaprezentowane w formie wizualnej tematu: „KONTENEROWY DOMEK LETNISKOWY”, nazwana „PROJEKT INNOWACJE”. Kategoria ta objęta jest patronatem merytorycznym Partnera Konkursu – STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW WNĘTRZ (SAW).

Jeżeli w danym punkcie regulaminu nie podano nazwy kategorii zapisy regulaminu odnoszą się do wszystkich kategorii.

1.3 CELE KONKURSU

1.3.1. Celem Konkursu w kategoriach wymienionych w pkt. 1.2, a, b, c jest wybór i promocja najlepszych projektów wnętrz, w których zostały zastosowane grzejniki dekoracyjne VASCO.  Komisja 12 edycji Konkursu przy ocenie projektów kierować się będzie kryteriami z zakresu zasad sztuki projektowania i kompozycji, a równocześnie uwzględni rolę grzejników
w projekcie oceniając rodzaj i stopień integracji grzejników dekoracyjnych jako równoprawnego składnika kompozycji projektu wnętrza.

1.3.2. Przedmiotem zgłoszenia w Konkursie w kategoriach wymienionych w pkt. 1.2, a, b, c jest projekt pomieszczenia/pomieszczeń o dowolnym przeznaczeniu: prywatnym, publicznym lub komercyjnym.

Warunkiem koniecznym jest ogrzewanie pomieszczeń za pomocą grzejnika/grzejników VASCO.

1.3.3 Celem Konkursu w kategoriach wymienionych w pkt. 1.2, d. jest wybór i promocja najlepszych projektów zadanego tematu – KONTENEROWY DOMEK LETNISKOWY, w których założeniem jest zastosowanie nowoczesnych technologii, w ekologicznym wydaniu. W tej kategorii rozwiązania mają mieć charakter autorski i nie powinne opierać się wyłącznie na dotychczasowo stosowanych technologiach, ale mogą z nich twórczo korzystać. Projekt musi jednocześnie wskazywać sposób ogrzania wraz ze wskazaniem realnego źródła energii. Ogrzewanie, wentylacja, rekuperacja, fotowoltaika, energia wiatrowa lub inne źródła odnawialne nieodzownie mają towarzyszyć tej kategorii. Zasilanie obiektów w niezbędną energię może wyprzedzać popularne dzisiaj rozwiązania. Zastosowane rozwiązania muszą mieć natomiast swoje uzasadnienie ekonomiczne.

Kategoria ta ma być odpowiedzią na bieżące potrzeby i zagrożenia zmieniającego się klimatu i jego konsekwencji.

 1. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, za wyjątkiem osób wymienionych w punkcie 2.5. Regulaminu.

2.2. Uczestnikiem Konkursu jest autor projektu lub zespół autorów projektu. Uczestnicy poświadczają posiadanie praw autorskich osobistych poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia na stronie Formularza Zgłoszeniowego. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Uczestnika Konkursu praw autorskich osobistych i majątkowych osób trzecich.

2.3. Uczestnikami Konkursu mogą być projektanci prowadzący działalność usługową w zakresie architektury i/lub architektury wnętrz, niezależnie od formy tej działalności (działalność gospodarcza w dowolnej formule, zatrudnienie
w dowolnej formie).

2.4. Uczestnikami Konkursu w Kategorii Studenckiej mogą być studenci dowolnych uczelni wyższych kształcących w zakresie architektury i/lub architektury wnętrz.

2.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora i inne osoby biorące udział w przygotowywaniu i prowadzeniu Konkursu.

2.6. Uczestnicy są zobowiązani do podania danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu pocztowego oraz danych kontaktowych wymienionych w Formularzu Zgłoszeniowym. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, może spowodować wykluczenie z udziału w Konkursie.

2.7. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia w Formularzu Zgłoszeniowym. Organizator informuje, że każdy z Uczestników Konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Żadne dane Uczestników nie będą ujawniane stronom trzecim.

2.8. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się na opublikowanie imienia, nazwiska, nazwy firmy i miejscowości prowadzenia działalności projektowej w materiałach Organizatora i wybranych przez niego mediach.

2.9. W kategorii „projekt zrealizowany” Nabywca Projektu (właściciel obiektu, w którym zrealizowano projekt) musi wyrazić zgodę na możliwość wykonania sesji zdjęciowej w jego mieszkaniu i opublikowanie zdjęć w mediach i materiałach Organizatora. Oświadczenie o posiadaniu zgody składa zgłaszający poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia w Formularzu Zgłoszeniowym.

2.10. Autorzy prac w kategorii „projekt koncepcyjny”, „projekt studencki” „projekt INNOWACJE” zgadzają się bez zastrzeżeń na wykorzystanie projektów na wystawach, w prasie, w internecie i materiałach reklamowych wydawanych w druku
i w formie elektronicznej.

2.11. Ilość zgłoszeń jednego Uczestnika Konkursu (autora, zespołu autorów) w kategorii „projekt zrealizowany” nie jest ograniczona. W kategorii „projekt koncepcyjny” , „projekt studencki” i „projekt INNOWACJE” jeden Uczestnik Konkursu (autor, zespół) może zgłosić jeden projekt. Każde zgłoszenie powinno być przygotowane jako odrębna całość i opatrzone odrębnym Godłem.

 1. Przebieg Konkursu.

3.1. Osoby zainteresowane udziałem w 12 edycji Konkurs VASCO Integracja powinny dokonać rejestracji na stronie www.VASCOart.pl w zakładce KONKURS (bezpośredni link: http://formularzzgloszeniowy.vascoart.pl/). Przy rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail, który będzie stanowił login i samodzielne ustalenie hasła.

3.2. Rejestracja w 12 edycji Konkursu jest możliwa od 10-01-2020 roku do 31-03-2020 roku. Osoba, która dokona rejestracji przy użyciu adresu e-mail i hasła będzie mogła logować się wielokrotnie, celem utworzenia lub modyfikowanie zgłoszenia lub zgłoszeń, aż do dnia przewidzianego w 3.4.

3.3. Rejestracji może dokonać osobiście Uczestnik Konkursu lub osoba go reprezentująca. Autorstwo projektów jest określane w Formularzu Zgłoszeniowym dostępnym po zalogowaniu w odniesieniu do każdego zgłaszanego projektu.

3.4. Zarejestrowani Uczestnicy Konkursu będą mogli przesłać projekty konkursowe w całości drogą elektroniczną na stronie www.VASCOart.pl do godziny 24:00 dnia 30-04-2020 roku.

3.5. Autorzy wszystkich prac zakwalifikowanych do udziału w Konkursie otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym do dnia 15-05-2020 roku.

3.6. W przypadku nie spełnienia przez autorów projektów zgłaszanych do 12 edycji konkursu wymogów formalnych opisanych w Regulaminie, zgłaszający otrzyma do dnia 15-05-2020 roku na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym informację o odmowie przyjęcia zgłoszenia do Konkursu wraz z podaniem przyczyny.  Zgłaszający ma prawo do złożenia odwołania, które będzie przedstawione Komisji 12 edycji konkursu. Odwołanie powinno być wysłane do  7 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie przyjęcia zgłoszenia do Konkursu.

3.7. Ogłoszenie wyników 12 Konkursu edycji VASCO Integracja będzie miało miejsce podczas Gali przygotowanej przez Organizatora, której data i miejsce zostanie podana nie później niż 60 dni przed jej terminem. W ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników zostaną one opublikowane na stronie www.VASCOart.pl.

 1. Szczegóły wymagań dla zgłoszeń w kategorii „projekt zrealizowany”.

4.1. Po zalogowaniu na stronie http://formularzzgloszeniowy.vascoart.pl należy wybrać opcję DODAJ PROJEKT i  zaznaczyć w polu „Wybierz kategorię projektu” – „zgłoszenie projektu zrealizowanego”. Następnie należy wypełnić wszystkie pola formularza, w tym:

 1. a) podać dane osobowe Uczestnika Konkursu posiadającego prawa autorskie osobiste do zgłaszanego projektu, w przypadku pracy zespołowej należy zaznaczyć odpowiednie pole („checkbox”) i podać dane współautorów projektu;
 2. b) wskazać formę prowadzenia działalności projektowej;
 3. c) potwierdzić oświadczenie o posiadaniu zgody właściciela obiektu na wykonanie i publikację zdjęć w mediach publicznych w przypadku uzyskania przez projekt nagrody;
 4. d) przedstawić informację o prawach autorskich do zdjęć będących przedmiotem zgłoszenia;
 5. e) przedstawić informację o zastosowanych w projekcie grzejnikach VASCO.

4.2. Zgłoszenie polega na przedstawieniu fotografii zrealizowanego wnętrza – pomieszczenia, w którym zastosowano co najmniej jeden grzejnik VASCO. Fotografie powinny być dostarczone w formie cyfrowej w formacie JPG, w orientacji poziomej, długość krótszego boku powinna wynosić co najmniej 2000 piks.

4.3. Na zgłoszenie jednego projektu składać się może nie mniej niż 4 fotografie i nie więcej niż 8 fotografii. Jeżeli zgłaszany jest projekt składający się z wielu niezależnych pomieszczeń, limit ten może być przekroczony przy ograniczeniu do 6 fotografii z każdego pomieszczenia. W przypadku pomieszczeń bardzo małych (np. WC) może być dostarczone mniej niż 4 fotografie. W przypadku przestrzeni wielofunkcyjnej (np. kuchnia/salon/hal) limit 6 fotografii dotyczy każdej części funkcjonalnej.

4.4. Konieczne jest, aby zgłoszenie składało się z fotografii uporządkowanych tak, aby mogły być wyświetlane podczas obrad komisji konkursowej we właściwej kolejności z punktu widzenia prezentacji autorskiej projektu.

Należy tego dokonać przez zmianę nazw plików JPG. Powinny to być nazwy liczbowe (01.jpg, 02.jpg …). W przypadku prezentowania więcej niż jednego pomieszczenia można opisać pomieszczenia w nazwach plików (01hal.jpg, 02hal.jpg, 03salon.jpg, 04salon.jpg …). Wskazane jest nie stosowanie polskich czcionek w nazwach.

4.5. Jest wskazane, aby w zestawie fotografii dla jednego pomieszczenia były dostarczone minimum 2 ujęcia ogólne prezentujące całe pomieszczenie i minimum 2 widoki, na których grzejnik znajduje się w kontekście otoczenia (grzejnik powinien zajmować nie więcej niż 20% powierzchni zdjęcia).

4.6. Konieczne  jest przygotowanie w formacie tekstowym krótkiej charakterystyki projektu, uwzględniającej wymagania inwestora, specyfikę projektowanych pomieszczeń oraz założenia projektanta. Charakterystyka projektu musi być wpisana (wklejona) w polu formularza. Do zgłoszenia mogą być dołączone również rzuty pomieszczenia w formacie PDF lub JPG.

4.7. Materiały zgłoszeniowe nie mogą zawierać informacji identyfikujących autorów projektu w postaci tekstowej ani graficznej.

 1. Szczegóły wymagań dla zgłoszeń w kategorii „projekt koncepcyjny” i w kategorii „projekt studencki”.

5.1. Po zalogowaniu na stronie http://formularzzgloszeniowy.vascoart.pl należy wybrać opcję DODAJ PROJEKT i  zaznaczyć w polu „Wybierz kategorię projektu” – „zgłoszenie projektu koncepcyjnego” lub „zgłoszenie projektu studenckiego”.  Następnie należy wypełnić wszystkie pola formularza, w tym:

 1. a) podać dane osobowe uczestnika konkursu posiadającego prawa autorskie osobiste do zgłaszanego projektu,
  w przypadku pracy zespołowej należy zaznaczyć odpowiednie pole („checkbox”) i podać dane współautorów projektu;
 2. b) wskazać formę prowadzenia działalności projektowej; w przypadku kategorii „projekt studencki” należy wskazać nazwę uczelni, wydział i rok studiów autora (autorów);
 3. d) dokonać opcjonalnego zgłoszenia do Głosowania na FACEBOOK przez zaznaczenie odpowiedniego pola („checkbox”).

5.2. W 12 edycji jeden Uczestnik Konkursu (autor lub zespół autorów) może zgłosić jeden projekt koncepcyjny lub projekt studencki.

5.3. Zgłoszenie projektu  polega na przedstawieniu przez jej autora komputerowych wizualizacji, wykonanych dowolnym programem, prezentujących zaprojektowane wnętrze, w którym zastosowano co najmniej jeden grzejnik VASCO. Wizualizacje powinny być dostarczone w formie cyfrowej w formacie JPG.

5.4. Każde zgłoszenie musi być przygotowane jako zbiór minimum 3, maksimum 6 wizualizacji dla projektowanego pomieszczenia. Każda wizualizacja musi mieć orientację poziomą, a wielkość jej krótszego boku minimum 1000 piks. Jeśli przedmiotem zgłoszenia jest projekt obejmujący kilka pomieszczeń lub przestrzeń wielofunkcyjnej (np. kuchnia/salon/hal), dla każdego pomieszczenia lub funkcji powinny być opracowane minimum 3 wizualizacje, maksimum 4.   W każdym przypadku liczba wizualizacji dla projektu nie może być wyższa niż 18.

5.5. Do każdego zgłoszenia musi być opracowana jedna plansza, która powinna zawierać:

– Godło,

– rzut pomieszczenia

– minimum jedną wizualizację.

Plansza powinna być zapisana w postaci elektronicznej jako plik JPG w układzie poziomym, wysokość minimum 1500 piks. Forma graficzna planszy jest w dowolnej dyspozycji autora projektu.

5.6. Konieczne jest, aby zgłoszenie składało się z wizualizacji uporządkowanych tak, aby mogły być wyświetlane podczas obrad Komisji Konkursu we właściwej kolejności z punktu widzenia prezentacji autorskiej projektu.

Należy tego dokonać przez ustalenie nazw plików JPG. Mogą to być nazwy liczbowe (01.jpg, 02.jpg …). W przypadku prezentowania więcej niż jednego pomieszczenia można opisać pomieszczenia w nazwach plików (01hal.jpg, 02hal.jpg, 03salon.jpg, 04salon.jpg…). Wskazanie jest nie stosowanie polskich czcionek w nazwach.

Plansza rozumiana jako strona tytułowa projektu, powinna znaleźć się na pierwszym miejscu (00plansza.jpg).

5.7. Konieczne  jest przygotowanie w formacie tekstowym krótkiej charakterystyki projektu, uwzględniającej wymagania inwestora, specyfikę projektowanych pomieszczeń oraz założenia projektanta. Charakterystyka projektu musi być wpisana (wklejona) w polu formularza. Do zgłoszenia mogą być dołączone również rzuty pomieszczenia w formacie PDF lub JPG.

5.8. Materiały zgłoszeniowe nie mogą zawierać informacji identyfikujących autorów projektu w postaci tekstowej ani graficznej.

 1. Szczegóły wymagań dla zgłoszeń w kategorii „projekt INNOWACJE”.

6.1. Po zalogowaniu na stronie http://formularzzgloszeniowy.vascoart.pl należy wybrać opcję DODAJ PROJEKT i zaznaczyć w polu „Wybierz kategorię projektu” – „zgłoszenie projektu INNOWACJE”.

Następnie należy wypełnić wszystkie pola formularza, w tym:

 1. a) podać dane osobowe uczestnika konkursu posiadającego prawa autorskie osobiste do zgłaszanego projektu,
  w przypadku pracy zespołowej należy zaznaczyć odpowiednie pole („checkbox”) i podać dane współautorów projektu;
 2. b) wskazać formę prowadzenia działalności projektowej;
 3. d) dokonać opcjonalnego zgłoszenia do Głosowania na FACEBOOK przez zaznaczenie odpowiedniego pola („checkbox”).

6.2. W 12 edycji jeden Uczestnik Konkursu (autor lub zespół autorów) może zgłosić jeden projekt w kategorii INNOWACJE.

6.3. Zgłoszenie projektu  polega na przedstawieniu przez jej autora komputerowych wizualizacji, wykonanych dowolnym programem, prezentujących zaprojektowany obiekt – KONTENEROWY DOMEK LETNISKOWY oraz jego wnętrze, w którego założeniem jest zastosowanie nowoczesnych technologii, w ekologicznym wydaniu. W tej kategorii rozwiązania mają mieć charakter autorski i nie powinny opierać się wyłącznie na dotychczasowo stosowanych technologiach, ale mogą z nich twórczo korzystać. Projekt musi jednocześnie wskazywać sposób ogrzania wraz ze wskazaniem realnego źródła energii. Ogrzewanie, wentylacja, rekuperacja, klimakonwekcja, fotowoltaika, energia wiatrowa lub inne źródła odnawialne nieodzownie muszą towarzyszyć tej kategorii. Zasilanie obiektów w niezbędną energię może wyprzedzać popularne dzisiaj rozwiązania. Zastosowane rozwiązania muszą mieć natomiast swoje uzasadnienie ekonomiczne.

6.4. Każde zgłoszenie musi być przygotowane jako zbiór wizualizacji obiektu: 2 obrazujących jego zewnętrzną bryłę oraz 4 dla zaprojektowanego wnętrza. Każda wizualizacja musi mieć orientację poziomą, a wielkość jej krótszego boku minimum 1000 piks.

6.5. Do każdego zgłoszenia musi być opracowana jedna plansza, która powinna zawierać:

– Godło,

– rzut obiektu,

– rzut pomieszczenia,

– minimum jedną wizualizację.

Plansza powinna być zapisana w postaci elektronicznej jako plik JPG w układzie poziomym, wysokość minimum 1500 piks. Forma graficzna planszy jest w dowolnej dyspozycji autora projektu.

6.6. Konieczne jest, aby zgłoszenie składało się z wizualizacji uporządkowanych tak, aby mogły być wyświetlane podczas obrad Komisji Konkursu we właściwej kolejności z punktu widzenia prezentacji autorskiej projektu.

Należy tego dokonać przez ustalenie nazw plików JPG. Mogą to być nazwy liczbowe (01.jpg, 02.jpg …). W przypadku prezentowania więcej niż jednego pomieszczenia można opisać pomieszczenia w nazwach plików (01salon.jpg, 02lazienka.jpg … ). Wskazane jest nie stosowanie polskich czcionek w nazwach.

Plansza rozumiana jako strona tytułowa projektu, powinna znaleźć się na pierwszym miejscu (00plansza.jpg).

6.7. Konieczne  jest przygotowanie w formacie tekstowym krótkiej charakterystyki projektu, uwzględniającej wymagania inwestora, specyfikę projektowanych pomieszczeń oraz założenia projektanta. Charakterystyka projektu musi być wpisana (wklejona) w polu formularza. Do zgłoszenia mogą być dołączone również rzuty pomieszczenia w formacie PDF lub JPG.

6.8. Materiały zgłoszeniowe nie mogą zawierać informacji identyfikujących autorów projektu w postaci tekstowej ani graficznej.

 1. Komisja 12 edycji Konkursu.

7.1. Komisja 12 edycji Konkursu oceniająca projekty składa się z nie mniej niż 5 osób. Skład i termin Komisji ustala Organizator Konkursu.

7.2. W skład Komisji 12 edycji Konkursu zostaną powołani:

 1. przedstawiciel VASCO Group Sp. z o.o.,
 2. przedstawiciele STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW WNĘTRZ – partnera konkursu
 3. przedstawiciele mediów z branży urządzania wnętrz,
 4. przedstawiciele zawodów artystycznych,
 5. pracownicy naukowi uczelni kształcącej w zakresie projektowania wnętrz,
 6. architekci i architekci wnętrz,
 7. przedstawiciele laureatów nagród w dotychczasowych edycjach Konkursu.

7.3. Skład Komisji 12 edycji Konkursu będzie ustalony nie później niż 30 dni przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń
i zostanie zaprezentowany na stronie www.vascoart.pl.

7.5. Komisja 12 edycji Konkursu  ocenia nadesłane prace wg poniższych kryteriów i na tej podstawie podejmie decyzje o przyznaniu nagród opisanych w punkcie 8:

 1. a) walor estetyczny projektu (funkcjonalność, innowacyjność, systematyka i konsekwencja stylu, poprawność kompozycji);
 2. b) optymalny dobór i dopasowanie do zaprojektowanego stylu wnętrza grzejników dekoracyjnych VASCO;
 3. c) dla kategorii „projekt koncepcyjny” oraz „projekt studencki” dodatkowym kryterium będzie innowacyjność pomysłu na zastosowanie grzejników dekoracyjnych, przy czym komisja w swoich decyzjach uwzględni zasadę wykonalności projektu w zakresie technicznym w warunkach przeznaczenia opisanych przez autora.
 1. Nagrody 12 edycji Konkursu VASCO Integracja

8.1. Na zasadach i w oparciu o kryteria określone w punkcie 6.5. niniejszego Regulaminu, Komisja 12 edycji Konkursu przyzna nagrody pieniężne.

8.1.1. Organizator ustanawia nagrody pieniężne w kategorii „projekt zrealizowany”: pierwsza nagroda wyniesie 10.000 PLN; druga 5.000 PLN; trzecia 3.000 PLN.

8.1.2. Organizator ustanawia w kategorii „projekt koncepcyjny” nagrody pieniężne: pierwsza nagroda wyniesie 7.000 PLN; druga 3.000 PLN; trzecia 2.000 PLN.

8.1.3. Organizator ustanawia w kategorii „projekt studencki” nagrody: nagroda pieniężna w wysokości 1.000 PLN; staż we wskazanej pracowni projektowej wchodzącej w skład Stowarzyszenia Architektów Wnętrz – partnera konkursu, na zasadach ustalanych indywidualnie pomiędzy laureatem i SAW.

8.1.4. Organizator ustanawia w kategorii „projekt INNOWACJE” nagrodę:

 1. 3-dniowy wyjazd do Belgii, udział w warsztatach szkoleniowych z zakresu nowoczesnych technologii w siedzibie Organizatora oraz Partnerów konkursu, w tym: T2-CAMPUS, INTELLISOL oraz KREON.
 2. Nagroda Patrona Merytorycznego Konkursu – Stowarzyszenia Architektów Wnętrz: dyplom i udział w seminarium (SAW)

8.2. Komisja 12 edycji Konkursu może, przy zachowaniu ogólnej sumy pieniężnej nagród 31.000 PLN netto (trzydzieści jeden tysięcy PLN), zdecydować o innym ich podziale, tzn.; o zwiększeniu, bądź zmniejszeniu ilości nagród, ustanowieniu nagród równorzędnych. Komisja Konkursu może ustanowić subkategorie (pomieszczenia prywatne, publiczne, komercyjne) w obrębie kategorii Konkursu i ustanowić nagrody ze wskazaniem subkategorii. Komisja może także ustanowić wyróżnienia.

8.3. Nagrody zostaną wypłacone w jednej kwocie, osobie wskazanej jako Autor Projektu.

8.4. Organizator opłaci we właściwym Urzędzie Skarbowym w imieniu i na rzecz zwycięzców Konkursu podatek dochodowy od wypłaconych nagród wynikający z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący 11,11% wartości nagrody.

8.5. Organizator ma prawo na własny koszt zorganizować sesje zdjęciowe w wnętrzach nagrodzonych w kategorii „projekt zrealizowany” oraz prezentować fotografie na wystawach, w prasie, w internecie i materiałach reklamowych wydawanych  w druku i w formie elektronicznej. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu stanowi wyrażenie zgody na dysponowanie przez Organizatora materiałem z sesji na wszystkich polach eksploatacji.

 1. Tryb reklamacyjny.

9.1. Uczestnikom przysługuje prawo zgłaszania uwag i zapytań w zakresie dotyczącym Konkursu, w każdym momencie, aż do zamknięcia 12 edycji Konkursu. Uwagi i zapytania powinny być kierowane na adres Organizatora:  VASCO Group Sp. z o.o., ul. Jaworzyńska 295, 59-220 Legnica, z dopiskiem „Konkurs VASCO Integracja” lub e-mailowo na adres Sekretarza Konkursu.

9.2. Nie odebranie nagród w oznaczonym terminie przez Organizatora z przyczyn leżących po stronie nagrodzonych powoduje utratę roszczeń wynikających z przyznanej nagrody.

9.3. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rozstrzygnięć Komisji 12 edycji Konkursu na drodze postępowania sądowego.

 1. Postanowienia końcowe.

10.1. Organizator powołuje niniejszym Regulaminem Sekretarza 12 edycji Konkursu.

Funkcję tą pełni: Patrycja Michałek, e-mail:  patrycja.michalek@vasco.eu tel. +48 698 609 525

10.2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

10.3. Oryginał regulaminu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

10.4. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Legnica, 10 stycznia 2020
VASCO Group Sp. z o.o.