Warunki prawne

NOTA PRAWNA

Przedmiotem niniejszej noty jest regulacja prawna dotycząca użytkowania niniejszej strony (domena vascoart), która jest własnością firmy VASCO Group Sp. z o.o, zwanej dalej VASCO.
Główne zasady i warunki

Dostęp i użytkowanie tych stron jest zastrzeżone pod warunkiem zaakceptowania poniższych zasad i warunków. Odwiedzanie niniejszej strony lub używanie informacji na niej zawartych, oznacza automatyczne wyrażenie zgody na poniższe zasady i warunki oraz odrzucenie wszelkich żądań przeciw VASCO, podmiotom powiązanym, oddziałom i pracownikom, które mogłyby powstać na skutek użycia materiałów i informacji, oszacowań lub rekomendacji zawartych na tych stronach. Ponadto te podstawowe zasady i warunki zawierają następujące klauzule:

Informacje i ogłoszenia prawne

Te strony internetowe i informacje, w tym ceny, nazwiska, obrazy, prezentacje, loga oraz ikony odnoszące się lub nawiązujące do VASCO i jego podmiotów powiązanych, oddziałów, produktów i usług są udostępniane bez wyjaśniania i potwierdzania, oraz bez gwarancji w sposób bezpośredni lub implikowany, jednak z uwzględnieniem gwarancji kupieckiej należytych starań. Pomimo, że informacje zawarte na tych stronach zostały zebrane w dobrej wierze z zamiarem dostarczania wiedzy o VASCO, jego produktach i usługach; VASCO, jego spółki macierzyste, organy pomocnicze, oddziały i pracownicy nie mogą pod żadnym pozorem stać się odpowiedzialnymi za szkodę jakiegokolwiek rodzaju, obejmującą, ale nie ograniczającą się do bezpośredniej, pośredniej i specjalnej straty, straty wynikowej lub ubocznej, będącej rezultatem lub powiązanej z użyciem lub dostępem do tych stron lub też w rezultacie lub w powiązaniu z materiałami, informacjami, oszacowaniami, cenami lub zaleceniami, na nich zawartymi. W każdym czasie bez powiadamiania VASCO może się zmienić, poprawić i/albo te główne zasady i warunki, nazwiska, obrazy, prezentacje, loga i ikony użyte na tych stronach oraz produkty, usługi, do których te strony się odnoszą. Te strony mogą zawierać łącza, lub przekierowania do innych stron internetowych, które nie są pod nadzorem VASCO. VASCO nie ponosi odpowiedzialności w żadnym razie za zawartość takich łączy, ani żadnych łączy zawartych na tychże łączach. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgodę by nie zmieniać, nie przemieszczać lub nie uzupełniać w części lub w całości informacji na tych stronach zawartych.

Informacja o produkcie

Te strony zawierają informacje o produktach VASCO. Strony mogą odnosić się do produktów, które już nie są dostępne; lub, które noszą już inną nazwę. Skonsultuj się z VASCO dla uzyskania aktualnych informacji.

Własność intelektualna

Materiały ukazane na tych stronach, zawierające bez ograniczeń cały redaktorski materiał, zdjęcia, ilustracje i inne materiały graficzne oraz nazwiska, loga, znaki towarowe, znaki usługowe są własnością VASCO i jego organów pomocniczych, oddziałów lub posiadaczy licencji i są chronione przez prawo do znaku towarowego, prawo autorskie i inne intelektualne prawa majątkowe. Nazwy tych produktów lub firm, które ukazują się na tej stronie mogą być znakami towarowymi ich posiadaczy. Nie masz upoważnienia do kopiowania, przekazywania, udzielania, rozprzestrzeniania, sprzedawania, publikowania, nadawania lub wpuszczania w obieg materiałów tego typu lub ich części, jakkolwiek wolno Ci:

  1. drukować lub przegrywać fragmenty materiałów z tych stron dla celów niehandlowych, osobistej informacji;
  2. kopiować materiały z tych stron z zamiarem przekazania ich na indywidualne niehandlowe cele, ale dla osobistego i czysto informacyjnego użytku. Powyższe może zaistnieć z zastrzeżeniem, że VASCO będzie wskazane jako źródło informacji i że trzecie strony zostały poinformowane o ich obowiązku do zaznajomienia się z tymi zasadami i warunkami. Nic, co tu jest zawarte, nie może zostać zinterpretowane jako udzielenie licencji lub praw poprzez Internet do patentu lub znaku towarowego VASCO lub strony trzeciej. Ewentualnie, jeśli to zostało jawnie zatwierdzone w inny sposób, nic, co tu jest zawarte, nie może zostać zinterpretowane jako przyznanie licencji, albo prawa na mocy jakiegoś prawa autorskiego albo intelektualnego prawa do własności majątkowej wiążącego się z tymi informacjami, szczegółami, produktami lub usługami.

Właściwość sądów

Te zasady i warunki są zarządzone, zrozumiałe i wprowadzone w życie zgodnie z prawem belgijskim. Wszelkie spory wynikające z tych zasad i warunków powinny wyłącznie być rozpatrywane przez kompetentny belgijski sąd.

FOTOGRAFIE

Fotografie wnętrz:
Philippe van Gelooven, Hasselt
Paweł Ulatowski, Kraków (w dziale konwektory kanałowe)

Fotografie produktów:
Sven Geboers Studio FP, Schelle